• Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    2 MB
  • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
    2 MB

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego  Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno -Kulturalnego w Białogardzie.

Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego
w Białogardzie.

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.11.2020

Informacje o dostępności  serwisu internetowego

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne
z uwagi na fakt, że:

·        pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników czyli tagowanie);

·        zostały dostarczone postaci skanów bez materiałów źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

·        podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery); 

·        możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

·        mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Szyperski, adres poczty elektronicznej:
kontakt@pds.powiat-bialogard.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 94 312 59 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno- Kulturalne ul. Plac wolności 1
78-200 Białogard

Powiatowy  Dom Samopomocy  Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie mieści się w 4 kondygnacyjnym budynku przy ul. Plac Wolności 1, 78-200 Białogard. Budynek jest własnością Powiatu Białogardzkiego, a pozostaje w Trwałym Zarządzie Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego  w Białogardzie, decyzją Zarządu Powiatu Białogardzkiego.

Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych fizycznie, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie brak jest  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu.  Najbliższe wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych jest ok. 30 m od ośrodka.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do budynku.

Drugie wejście do ośrodka (od podwórka) nie posiada schodów , wejście to prowadzi do windy, która znajduje się na parterze. Winda przemieszcza osoby na 1,2,3 piętro budynku. Trzecie wejście do budynku (od podwórka)jest  z dostępem do pomieszczeń na parterze należących do PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Stopniu  Niepełnosprawności, z możliwością przemieszczenia się schodami na pozostałą cześć budynku. Czwarte wejście do budynku prowadzi do pracowni stolarsko-modelarskiej.Wejście to posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Piąte wejście do budynku tj. do pomieszczeń piwnicznych od strony Placu Wolności do dyspozycji pracowników i uczestników PDS CR-K w razie potrzeby.  W celu udogodnienia osobom niepełnosprawnym wejście, zamontowano platformę przychodową.

Przy schodach  na klatce schodowej zamontowane są poręczę, ułatwiające się poruszanie.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do dyspozycji PDS CR-K w Białogardzie przynależny jest teren od strony podwórka, bez barier architektonicznych z możliwością postoju busa przywożącego uczestników na zajęcia.

Szerokość holu, szerokość otworów drzwiowych i brak progów w ośrodku przy wejściach do pomieszczeń umożliwia się poruszanie po ośrodku osobom na wózkach inwalidzkich. 

Drzwi wejściowe  główne dwuskrzydłowe mają szerokość 135 cm

Drzwi wejściowe od strony podwórka z dostępem do windy, do szatni, pracowni kulinarnej oraz Sali Spotkań Społeczności Domu  mają szerokość 90 cm.

Drzwi do budynku  od strony podwórka  mają szerokość 90 cm.

Budynek, w którym mieści się PDS CR-K posiada schody, których stopnie  są antypoślizgowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a a także oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Ponadto do udogodnień umożliwiającym funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym należą:

- uchwyty w toaletach i łazienkach przy wszystkich urządzeniach sanitarnych;

- natryski w łazienkach z płaskimi brodzikami przy których zamontowane są uchwyty;

- wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych w krzesełko pod prysznic;

- szeroki hol na 1,2,3 piętrze:  parter- ok.400cm/ 2 piętro - ok.400cm/ 3 piętro – szerokość 200 cm;

-Szerokość drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach 80 i 90 cm.

 

W PDS CR- K zatrudnione są  2 osoby, które posiadają przeszkolenie w zakresie języka migowego(PJM).